Regulamin

REGULAMIN

EXPO 5. PZU CRACOVIA PÓŁMARATONU KRÓLEWSKIEGO

 

I. TERMIN I MIEJSCE EXPO 5. PZU CRACOVIA PÓŁMARATONU KRÓLEWSKIEGO

1. Expo będzie odbywać się w dniach 12-14 października 2018 roku.

2. Godziny otwarcia Expo:
 

12.10.2018 r. - Piątek 15:00-20:00

13.10.2018 r. - Sobota 10:00-20:00

14.10.2018 r. - Niedziela 8:00-13:00
 

3. EXPO 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zlokalizowane będzie w Tauron Arenie Kraków przy ul. S. Lema, holl na poziomie A przy wejściu 1.

II. ZGŁOSZENIA NA EXPO

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie e-mail wraz z określeniem wnioskowanej  powierzchni najmu i informacją o wystawianych produktach na adres: zapisy@zis.krakow.pl

2. Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 27.09.2018r. chyba, że wcześniej wyczerpany zostanie limit dostępnej powierzchni.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy Wystawcy na stronie internetowej biegu 5.PZU Cracovia Półmaraton Królewski.

4. Zgłoszenie i dokonanie opłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Expo.

5. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

III. NAJEM POWIERZCHNI

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez określenie ilości metrów kwadratowych, które rezerwuje pod swoje stoisko.

2. Podstawową jednostką rezerwacji jest 1m2, przy czym maksymalna głębokość stoiska to 3m, wysokość 2,5m.

3. Rozmieszczenia stoisk dokonuje Organizator, zaczynając od strony wejścia  na podstawie kolejności zgłoszeń. Powierzchnia Expo jest oznaczona na planie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Powierzchnia stoiska zostanie wyznaczona na posadzce za pomocą taśmy. Określając wielkość stoiska należy uwzględnić wszelkie elementy wchodzące w jego skład (roll up’y, reklamy, stojaki, wykładziny itp.). W przypadku zajęcia powierzchni dodatkowej Wystawca będzie zobowiązany do usunięcia elementów wykraczających poza opłaconą powierzchnię, a  w przypadku nie zastosowania się, do opłacenia powierzchni dodatkowej.

5. Lista Wystawców będzie jawna, dostępna na stronie internetowej biegu.

6. Teren Expo jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.

7. Każdy Wystawca Expo otrzyma identyfikator upoważniający do parkowania jednego pojazdu w określonym przez Organizatora miejscu podczas trwania Expo.

8.  Godziny rozładunku Wystawców Expo: 12.10.2017 r. w godzinach 12.00 - 15:00

Teren Expo należy opuścić w dniu 14.10.2018 r. w godzinach 13.00-15.00.

9. Wystawca ponosi całkowity koszt transportu, wyładunku oraz załadunku swoich towarów.

10. Wystawca ponosi odpowiedzialność za towar pozostawiony na stoisku i poza jego powierzchnią. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne mienie Wystawcy utracone lub uszkodzone podczas imprezy.

IV. PŁATNOŚCI

1. Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto organizatora do dnia 28 września 2018 roku. Organizator wystawi Faktury VAT.

2. W przypadku, gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko do dnia 28 września 2018 roku zostanie skreślony z listy uczestników Expo.

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

4. Opłata za wynajęcie 1m2 wynosi:

150,00 złotych brutto

5. W ramach opłaty organizator zapewnia:

  • miejsce ekspozycji w hali
  • ochronę terenu Expo na czas trwania Expo i po zamknięciu hali
  • dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej
  • miejsce parkingowe dla 1 samochodu zaopatrującego stoisko
  • prąd
  • utrzymanie czystości hali.

6. Organizator nie zapewnia zabudowy stoisk. Nie zapewnia również stolików i krzeseł. Nie ma możliwości zamówienia zabudowy oraz wyposażenia stoisk za pośrednictwem Organizatora.

7. Płatności należy dokonać na numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW

Tytuł przelewu: „Opłata za EXPO Królewski…….”, w miejsce kropek wpisać nazwę Wystawcy.

8. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informujemy, że:

1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Mają Państwo dane do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich Wystawców Expo 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

3. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, zmiany miejsca odbywania się EXPO oraz zmian ustawienia stoisk. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu.

4. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.