Regulamin

REGULAMIN – 5. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI
 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się 14 października 2018 r. (niedziela) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z ul. Stanisława Lema o godz. 11:00. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 25 minutach od startu. Rozpoczęcie biegu po godzinie 11:30 nie będzie możliwe.

3. Meta półmaratonu będzie się znajdować w TAURON Arenie Kraków.

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie.

Czynne w dniach:

12.10.2018 r. w godzinach 15:00-20.00

13.10.2018 r. w godzinach 10:00-20:00

14.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej) 

III. TRASA

1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 14:00.

3. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21.

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

a) <1:24:59

b) 1:25:00-1:29:59

c) 1:30:00-1:39:59

d) 1:40:00-1:49:59

e) 1:50:00-1:59:59

f) 2:00:00-2:09:59

g) 2:10:00<

5. Punkty odżywcze znajdować się będą na 5, 15 i 19 km.

6. Punkty odświeżania znajdować się będą na 7,5 i 17,5km.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

7. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki, w tym uiszczenie opłaty startowej do dnia 13.10.2018 r., tj. sobota, do godziny 20:00 (w przypadku niewyczerpania limitu startujących).

2. W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim mogą wziąć udział osoby, które do dnia 14.10.2018 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy, którzy w czasie 1,5 h nie pokonają 10 kilometrów trasy zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

9. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.

10. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolony jest start zawodników:

a. będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

b. na wózkach inwalidzkich,

c. z wózkami dziecięcymi, dziećmi w nosidełkach/chustach,

d. ze zwierzętami.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 10.000 zawodników. Lista zostanie zamknięta w momencie nadania numeru 10.000. Nadanie numeru odbywa się po dokonaniu wpłaty.

 Zgłoszenia uczestnictwa w 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego do dnia 03.10.2018 r. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.pzucracoviapolmaraton.pl

b. w Biurze Zawodów 12 i 13.10.2018 r. – w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany formularz w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (za wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy – w przypadku niewyczerpania limitu (12-13.10.2018 r.) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w półmaratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania w załączeniu). Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez organizatora zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

Osoba upoważniona/Pełnomocnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu.
W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

7. Opłata startowa wynosi:

50 zł – poprzez system płatności PayU do dnia 15.08.2018 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek Organizatora)

70 zł – poprzez system płatności PayU w dniach 16.08-03.10.2018 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek Organizatora)

150 zł – gotówką w dniach 12-13.10.2018 r. w Biurze Zawodów – w przypadku niewyczerpania limitu startujących

8. W dniu startu (14.10.2018 r.) Biuro Zawodów w godz. 8:00-10:00 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

9. Zniżki:

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Organizator nie przewiduje dodatkowych zniżek.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby zaproszone przez Organizatora,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

- pacemakerzy,

- wolontariusze pomagający przy organizacji 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

11. Opłatę startową należy wpłacać:

a. bezpośrednio po rejestracji poprzez system płatności PayU do dnia 03.10.2018 r.

b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 12-13.10.2018 r. w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Uwaga: Wpłata poprzez  system płatności PayU, winna być dokonana bezpośrednio po rejestracji, co gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego.

12. Faktury:

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 13 a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty;

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 13 a i 13 b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punktach 13 a i 13 b nie będą respektowane;

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura.
W tytule wiadomości powinno być wpisane: „Faktura za 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski”.

13. Opłata startowa:

a. Możliwa jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 03.10.2018 r. lub do momentu wyczerpania limitu podanego bezpośrednio po rejestracji lub w przypadku niewyczerpania limitu gotówką w Biurze Zawodów.

b. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;

c.  W przypadku pominięcia opłaty przy rejestracji możliwa jest wyłącznie płatność w gotówce w Biurze Zawodów w kwocie obowiązującej w Biurze Zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu). Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w regulaminie tj. przelewem na konto organizatora nie będą uznane i zostaną zwrócone na konto z którego zostały dokonane.

d. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 03.09.2018 r., po uprzednim kontakcie z organizatorem. W celu przeniesienia opłaty należy na adres zapisy@zis.krakow.pl przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).

Po ww. terminie nie ma możliwości przepisania opłaty w  żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy  Organizatora;

14. Organizator nie odpowiada za brak poprawnej rejestracji z winy uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA

1. W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39 K 40-49 M 40-49 K 50-59 M 50-59 K 60-69 M-60-69 K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

• Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu, który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 10 000,00 zł

II miejsce – 8 000,00 zł

III miejsce – 6 000,00 zł

IV miejsce – 4 000,00 zł

V miejsce – 2 000,00 zł

VI miejsce – 1 000,00 zł

3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III zostaną przyznane nagrody. Informacja wkrótce.

4. W klasyfikacji generalnej zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) nagrody otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach kobiet i mężczyzn. Informacja wkrótce.

5. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

7. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.

8. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

10.  Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie i prysznice:

a. będą znajdowały się w TAURON Arenie Kraków

b. będą czynne w dniu 14.10.2018 r. w godzinach 8:00-15:00

2. Depozyt

a. będzie znajdował się w TAURON Arenie Kraków w Małej Hali

b. będzie czynny w dniu 14.10.2018 roku w godzinach 8:00-15:00

c. będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.

d. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

e. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.

3. Pakiet startowy:

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

b. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po imprezie w żadnym przypadku.

c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

4. Organizator nie przewiduje bezpłatnego noclegu dla zawodników startujących w biegu.

5. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

IX. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewskiprzetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególnościz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora – pkt. X ust. 10, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy.

j) przyznania i wydania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych  należnego w razie otrzymania nagrody,

l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.

3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl,

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.

8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie pn. 5 PZU Cracovia Półmaraton Królewski.

13. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia w zakresie niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać  zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty startowej. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty startowej oraz wzięcia udziału w klasyfikacji.

14. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.: 5 PZU Cracovia Półmaraton Królewski w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosowego oświadczenia w Biurze Zawodów.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations, a także niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Podczas 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa.

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Biegu do godziny 14:30 w dniu odbywania się biegu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Aktualizacja: 24.04.2018