Regulamin

REGULAMIN  5. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI
 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się 14 października 2018 r. (niedziela) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z ul. Stanisława Lema o godz. 11:00.

3. Meta zlokalizowana będzie w TAURON Arenie Kraków.

4. Brama startu zostanie zamknięta  o godzinie 11.30. Rozpoczęcie biegu po tej godzinie nie będzie możliwe.

5. Biuro Zawodów będzie się mieścić w TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie, czynne w dniach:

12.10.2018 r. w godzinach 15:00-20.00

13.10.2018 r. w godzinach 10:00-20:00

14.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00

UWAGA!!! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

III. TRASA

1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m.

2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu do 3 godzin.

3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach startowych (według czasu zadeklarowanego w trakcie rejestracji) w następującej kolejności od linii startu:

<1:24:59

1:25:00-1:29:59

1:30:00-1:39:59

1:40:00-1:49:59

1:50:00-1:59:59

2:00:00-2:09:59

2:10:00<

4. Punkty odżywiania będą znajdowały się co około 5km. Na stołach ułożone będą: kubki z wodą, kubki z napojem izotonicznym, owoce.

UWAGA!!! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

5. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 5 km, począwszy od 7,5km. Na stołach ustawione będą kubki z wodą.

6. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

7. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 21.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator ustanawia limit startujących: 12.000 zawodników. Lista zostanie zamknięta w momencie nadania numeru 12.000.  Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

2. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.

3. W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim mogą wziąć udział osoby, które do dnia 14.10.2018 r. ukończą 18 lat.

4. W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip będzie wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowanie w wynikach końcowych.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy, którzy w czasie 1,5 h nie pokonają 10 kilometrów trasy zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.

UWAGA!!! Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie czasu określonego w regulaminie, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9. Za niedozwolone uznaje się:

a. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

b. używanie na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora,

c. start ze zwierzętami,

d. start z wózkami dziecięcymi, dziećmi w nosidełkach/chustach,

e. start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

f. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu np. komunikacji miejskiej,

g. skracanie, zmienianie trasy.

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

12. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

13. W ramach 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego odbędą się III Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie. Regulamin Mistrzostw jest dostępny tutaj.

14. W ramach 5.PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego odbędą się Mistrzostwa Polski AZS w Półmaratonie. Regulamin Mistrzostw dostępny tutaj.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego do dnia 03.10.2018 r. (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.pzucracoviapolmaraton.pl)

b. w Biurze Zawodów 12 i 13.10.2018 r. – w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora (pliki do pobrania w załączeniu). Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

UWAGA!!! Osoba upoważniona/Pełnomocnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu.
W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

7. Zapisy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn

a. Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

b. W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu, który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.

8. Opłata startowa:

50,00 złotych – poprzez system płatności PayU do dnia 15.08.2018 r.

70,00 złotych – poprzez system płatności PayU w dniach 16.08-03.10.2018 r.

150,00 złotych – gotówką w dniach 12-13.10.2018 r. w Biurze Zawodów – w przypadku niewyczerpania limitu startujących

9. Zniżki:

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby zaproszone przez Organizatora,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

- pacemakerzy,

- wolontariusze pomagający przy organizacji 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

UWAGA!!! Ww. zawodnicy zapisują poprzez formularz zapisów, zaznaczając odpowiednią opcję zwolnienia z opłaty startowej (za wyjątkiem pacemakerów, którzy zapisują się na listę startową po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na listę pacemakerów oraz wolontariuszy, którzy zapisują się w Biurze Zawodów).

11. Opłata startowa:

a. wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 03.10.2018 roku bezpośrednio po rejestracji lub gotówką w Biurze Zawodów.

UWAGA!!! W przypadku pominięcia opłaty przy rejestracji możliwa jest wyłącznie płatność w gotówce w Biurze Zawodów w kwocie obowiązującej w Biurze Zawodów.

b. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w regulaminie, tj. przelewem na konto Organizatora nie będą uznane i zostaną zwrócone na konto, z którego zostały dokonane.

c. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, poza przypadkiem określonym w pkt. V.11 lit. b niniejszego regulaminu oraz gdy przyczyną zwrotu będą działania za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

d. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego w żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę,

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez system PayU.

12. Faktury:

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 12 a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty;

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 12 a i 12 b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punktach 12 a i 12 b nie będą respektowane;

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura.
W tytule wiadomości powinno być wpisane: „Faktura za 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski”.

VI. KLASYFIKACJA

1. W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem

Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

2.  Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast wyniki pozostałych kategorii na podstawie czasów netto.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez Organizatora, sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 10 000,00 złotych

II miejsce – 8 000,00 złotych

III miejsce – 6 000,00 złotych

IV miejsce – 4 000,00 złotych

V miejsce – 2 000,00 złotych

VI miejsce – 1 000,00 złotych

3. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości.

I miejsce – 700,00 złotych

II miejsce – 500,00 złotych

III miejsce –  300,00 złotych

4. W klasyfikacji generalnej zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w klasyfikacji kobiet i mężczyzn.

Informacja wkrótce.

5.  Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

6. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

8. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.

9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora.

10. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie i prysznice:

a. Będą znajdować się w TAURON Arenie Kraków. Będą czynne w dniu 14 października 2018 roku w godz. 8.00-15.00

b. Prysznice zlokalizowane będą w TAURON Arenie Kraków.

2. Depozyt

a. Będzie znajdował się w TAURON Arenie Kraków w Małej Hali. Czynny w dniu 14 października 2018 roku w godzinach 8.00-15.00

b. Będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.

c. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

d. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.’

e. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

f. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

3. Pakiet startowy:

a. Skład pakietu startowego:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

b. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

4. Organizator nie przewiduje bezpłatnego noclegu dla zawodników startujących w biegu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewskiprzetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególnościz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy.

j) przyznania i wydania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych  należnego w razie otrzymania nagrody,

l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.

3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Nowokuńska tel. 12 616 63 00, e-mail: iodo@zis.krakow.pl.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl.

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.

8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie pn. 5 PZU Cracovia Półmaraton Królewski.

13. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia w zakresie niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać  zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty startowej. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty startowej oraz wzięcia udziału w klasyfikacji.

14. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.: PZU Cracovia Półmaraton Królewski w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosowego oświadczenia w Biurze Zawodów.

X. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego w obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, International Association of Athletics Federations oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego kontroli antydopingowej.

4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 14:30 w dniu odbywania się biegu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek poinformować uczestników biegu, najpóźniej przed startem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

7. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 

Aktualizacja: 14.09.2018