Regulamin

REGULAMIN BIEGU „5 dla Kościuszki”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu „5 dla Kościuszki” jest Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg „5 dla Kościuszki” (dalej jako „bieg” lub „impreza”) odbędzie się w dniu 15.10.2017 roku (niedziela).

2. Start zawodników nastąpi o godzinie 11:00 z jezdni ulicy Stanisława Lema.

3. Meta zlokalizowana będzie w TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława Lema 7.

4. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w TAURON Arena Kraków, czynne w następujących terminach:

13.10.2017 r. (piątek) w godzinach 16:00-21.00

14.10.2017 r. (sobota) w godzinach 10:00-20:00

15.10.2017 r. (niedziela) w godzinach 7:00-9:00

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej)

 

III. TRASA

1. Długość trasy: 5 km.

2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 40 minut, tj. do godziny 11:40.

3. Punkty medyczne będą znajdować się na starcie i mecie biegu.

4. Trasa biegu będzie oznakowana.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator ustanawia limit startujących: 1000 zawodników. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania numeru startowego 1000. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

2. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika do dnia 30.09.2017 roku (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej biegu)  lub do momentu wyczerpania limitu startujących, a w przypadku niewyczerpania limitu startujących  w dniach 13-14.10.2017 r. w Biurze Zawodów oraz uiszczenie opłaty startowej.

3. W biegu startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu 15.10.2017 roku ukończą 16. rok życia. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia nie zostaną dopuszczone do startu w żadnym przypadku.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip jest wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych biegu.

5. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

6. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, zawodnicy zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

7. Zabrania się:

a. Startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych  środków odurzających

b. używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.

c. startu ze zwierzętami

d. startu z wózkami dziecięcymi

e. startu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

11. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w biegu aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są:

a. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej biegu – do dnia 30.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących

b. w Biurze Zawodów w dniach 13-14.10.2017 roku – wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Po odbiór pakietu startowego każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić się osobiście. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia powinny stawić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania w załączeniu).

6. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.

7. W imieniu zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni dołączając pisemną zgodę na start zawodnika.

8. Opłata startowa wynosi:

a. 30 złotych przelewem do dnia 30.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących

b. 50 złotych gotówką w Biurze Zawodów w dniach 13-14.10.2017 roku wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących

9. Zniżki

50% zniżki przysługuje posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną wraz z dokumentem tożsamości.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

a. zawodnicy niepełnosprawni – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić orzeczenie niepełnosprawności lub ważną legitymację osoby niepełnosprawnej

b. osoby zaproszone przez Organizatora biegu.

11. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem lub poprzez system płatności PayU do dnia 30.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących

b. gotówką w  Biurze Zawodów w przypadku nie wyczerpania limitu startujących

Uwaga: Wpłata poprzez system płatności PayU, bezpośrednio po rejestracji, gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego. W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

12. Opłata startowa:

a. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji zmiany terminu biegu lub jego odwołania z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

b. Wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu wpłaty (zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora) nie od terminu rejestracji elektronicznej do biegu.

c. W przypadku wniesienia opłaty w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności. W przypadku wyczerpania limitu startujących nie ma możliwości dokonania dopłaty.

d. Opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej.

e. Opłata wpłacona po wyczerpaniu limitu zgłoszeń nie zostanie uznana. Opłata zostanie zwrócona na konto z którego została wpłacona.

f. Opłata nie może zostać przepisana na kolejną edycję lub inną imprezę.

g. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 1.09.2017 roku Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku. W celu przeniesienia opłaty należy na adres zapisy@zis.krakow.pl przesłać prośbę o wykreślenie z listy i przeniesienie opłaty startowej podając nazwę biegu, którego dotyczy wniosek,  imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).

h. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

13. Konto bankowe:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A. 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

Tytuł przelewu: „Opłata startowa bieg „5 dla Kościuszki” za…”  w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

14. Faktury VAT:

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 14a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 14a i 14b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punkcie 14a i 14b nie będą respektowane.

 

VI. KLASYFIKACJA

1.  W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna kobiet

b. Klasyfikacja generalna mężczyzn,

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto.

 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.

3. Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc:

I miejsce – 1500 złotych

II miejsce – 1000 złotych

III miejsce – 800 złotych

4. Od wartości nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika.

6. Puchary, nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać, po wcześniejszym kontakcie, w siedzibie Organizatora, w terminie do 30 dni od daty imprezy. Po tym terminie nagroda przepada.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Pakiet startowy:

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą:

- numer startowy + agrafki

- worek do depozytu + naklejka

- koszulka

- materiały informacyjne i promocyjne sponsorów

b. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego podczas rejestracji, bez możliwości zmiany rozmiaru przy odbiorze, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wnioskowanego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu Imprezy w żadnym przypadku.

c. Pakiety startowe odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach wskazanych w pkt. II. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

2.  Depozyt

a. Depozyt czynny będzie w dniu 15.10.2017 roku w godzinach 8:00-13:00.

b. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

c. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

d. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Biegu „5 dla Kościuszki” będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

przeprowadzenia Biegu „5 dla Kościuszki”, to jest :

  • rejestracji oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub  przyznania zniżki,
  • prezentacji uczestników i wyłonienia zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
  • przyznania i wydania nagród,
  • rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,
  • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
  • statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmowy uczestnictwa w biegu w przypadku niespełnienia warunków niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na warunki atmosferyczne lub zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Zmiany w regulaminie obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i trasy biegu.

5. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Aktualizacja: 4.10.2017