Regulamin

REGULAMIN - 4. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się 15 października 2017 roku (niedziela) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z ul. Stanisława Lema o godz. 11:00. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od startu.

3. Meta półmaratonu będzie się znajdować w TAURON Arenie Kraków.

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie.

Czynne w dniach:

13.10.2017 r. w godzinach 16:00-21.00

14.10.2017 r. w godzinach 10:00-20:00

15.10.2017 r. w godzinach 7:00-9:00

(Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej)

 

III. TRASA

1. Długość trasy półmaratonu 21 097,5 m.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 14:00.

3. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21.

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

a) <1:24:59

b) 1:25:00-1:29:59

c) 1:30:00-1:39:59

d) 1:40:00-1:49:59

e) 1:50:00-1:59:59

f) 2:00:00-2:09:59

g) 2:10:00<

5. Punkty odżywcze znajdować się będą na 5,15 i 19 km.

6. Punkty odświeżania znajdować się będą na 7,5 i 17,5km.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

7. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki w tym uiszczenie opłaty startowej do 14.10.2017 r. tj. sobota, do godziny 20:00 lub do momentu wyczerpania limitu startujących.

2. W 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim mogą wziąć udział osoby, które do dnia 15.10.2017 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

9. Zabrania się używania na trasie półmaratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników: na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustanawia limit startujących – 10.000 zawodników – lista zostanie zamknięta w momencie nadania numeru 10.000 – po dokonaniu opłat przez 10.000 zawodników

 Zgłoszenia uczestnictwa w 4.PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim do 30.09.2017 roku Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu -www.pzucracoviapolmaraton.pl

b. w Biurze Zawodów 13 i 14.10.2017 roku w przypadku nie wyczerpania limitu startujących.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy – w przypadku niewyczerpania limitu (13-14.10.2017 r.) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w półmaratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania w załączeniu).

Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez organizatora zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:

50 zł - przelewem do dnia 15.08.2017 r.

70 zł - przelewem w dniach 16.08 - 30.09.2017 r.

150 zł - gotówką w dniach 13-14.10.2017 r. w Biurze Zawodów – w przypadku nie wyczerpania limitu startujących

Dla wpłat drużynowych:

przy zapisie grupy 10 osób:

400 złotych w terminie do 15.08.2017 r.

600 złotych w terminie 16.08-30.09.2017 r.

W przypadku  grupy większej niż 10 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika,
w zależności od terminu wpłaty, wynosi odpowiednio:

40 zł do dnia 15.08.2017 r.

60 zł w dniach 16.08-30.09.2017 r.

8. Zapisy drużynowe:

a. Kapitan drużyny – jeden z zawodników danej drużyny, odpowiada za dopilnowanie, aby każdy z zawodników drużyny, zapisał się indywidualnie, poprzez formularz na stronie internetowej biegu,  w formularzu podając poprawną nazwę drużyny. Sprawdza czy wszyscy zawodnicy drużyny dokonali poprawnej rejestracji i znajdują się na liście startowej.

b. Następnie Kapitan drużyny zbiera listę nazwisk  zawodników należących do drużyny. Wpłaca kwotę za całą drużynę zgodnie z aktualnie obowiązującą opłatą startową dla wpłat drużynowych. W tytule przelewu podając:

„Opłata startowa 4. PZU Cracovia Półmaraton za drużynę – ....” w miejsce kropek wpisując imię i nazwisko osoby wpłacającej  oraz nazwę drużyny.

Na adres mailowy: zapisy@zis.krakow.pl przesyła listę drużyny wraz z datą wpłaty i wyszczególnionym nazwiskiem podanym w tytule przelewu.

UWAGA: Po przesłaniu do organizatora listy drużyny – nie ma możliwości dopisania do listy kolejnych zawodników.

c. Zawodników wchodzących w skład drużyny nie obowiązuje punkt niniejszego Regulaminu dotyczący zniżek i zwolnienia z opłaty startowej.

d. Każdy z zawodników drużyny osobiście odbiera pakiet startowy i podpisuje oświadczenie w Biurze Zawodów, tak jak w przypadku zapisów indywidualnych.

9. W dniu startu (15.10.2017) Biuro Zawodów w godz. 7:00-9:00 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.

10. Zniżki:

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Organizator nie przewiduje dodatkowych zniżek.

11. Z opłaty startowej zwolnieni są:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby zaproszone przez Organizatora,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

- pacemakerzy.

12. Opłatę startową należy wpłacać:

a. przelewem na konto bankowe lub poprzez system płatności PayU do dnia 30.09.2017 r.

b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 13-14.10.2017 r. w przypadku nie wyczerpania limitu startujących.

Uwaga: Wpłata poprzez  system płatności PayU, bezpośrednio po rejestracji, gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego. W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

13. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 13, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

b. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 13 i 13a wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punkcie 13 i 13a nie będą respektowane.

14. Konto bankowe:

Odbiorca (Organizator 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego):

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

Tytuł przelewu: "Opłata startowa KRÓLEWSKI za …..”   w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

15. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstała z powodu siły wyższej;

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;

c. Opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej.

d Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 1.09.2017 r., po uprzednim kontakcie z organizatorem. W celu przeniesienia opłaty należy na adres zapisy@zis.krakow.pl przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).

Po ww. terminie nie ma możliwości przepisania opłaty w  żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora;

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 30.09.2017 r. nie będą uznawane. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów;

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

VI. KLASYFIKACJA

1. W 4. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M-60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

• Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

2. Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu, który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku. Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów półmaratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 10 000,00 zł

II miejsce – 8 000,00 zł

III miejsce – 6 000,00 zł

IV miejsce – 4 000,00 zł

V miejsce – 2 000,00 zł

VI miejsce – 1 000,00 zł

3. Nagrody w  kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn – vouchery o wartości:

I miejsce – 700 złotych

II miejsce – 500 złotych

III miejsce – 300 złotych

4. Nagrody w klasyfikacji generalnej zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) w kategoriach kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 700 złotych

II miejsce – 600 złotych

III miejsce – 500 złotych

5. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. 

6. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.

7. W przypadku gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Dodatkowo, puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

9. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

10. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

1. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu stref startu oraz mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem startowym otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnie z prysznicami i depozyt zlokalizowane zostaną w TAURON Arenie Kraków. Będą czynne w dniu 15.10.2017 r. od godz. 8.00 do 15.00.

4. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz za rzeczy pozostawione w depozycie po zakończeniu pracy depozytu.

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

- posiłek regeneracyjny po biegu.

Uwaga! Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po imprezie w żadnym przypadku.

7. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

8. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie półmaratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

9. Organizator nie przewiduje bezpłatnego noclegu dla zawodników startujących w biegu.

 

IX. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

przeprowadzenia 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego, to jest :

  • rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
  • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
  • przyznania i wydania nagród,
  • rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody
  • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
  • statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w imprezie.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations, a także niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Podczas 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa.

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 14:30 w dniu odbywania się zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Aktualizacja: 13.10.2017